ÜCRET HESAP PUSULALARININ ÖNEMİ

Anıl Sürmeli

Mali Müşavir I MAAT

Amacımız; firmalar/işverenler tarafından, çalışan personellerine her ay için ayrı ayrı imzalatılması gereken “Ücret Hesap Pusulalarının” önemine dikkat çekmektir. Çoğu zaman düzenli olarak imzalatılmasında ve dosyalanmasında sıkıntı yaşanan bu evrakların, aslında ne kadar önemli evraklar olduklarını bilmekte fayda var.

Ücret Hesap Pusulası; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37.maddesinde özetle; “İşveren tarafından işçiye her ay ödenmekte olan Ücrete ilişkin olarak; ödemenin yapıldığı dönemi, ödeme tarihini, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi her türlü eklemeler ile vergi, sigorta primi, avans, nafaka, icra gibi her türlü kesintinin ayrı ayrı gösterildiği, ödenen ücreti tevsik edici bir belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

İş Kanunu uyarınca; ücretin ödendiğinin ispatı İşverene aittir. Ücretin ödendiğine yönelik yapılan ispat da yeterli olmayıp, ödemenin içeriğinin, varsa eklemeler ve kesintilerin açıklayıcı bir belge ile personele sunulmuş olduğunun da ispatı gereklidir. İşçiye ücret ve eklerinin verildiğinin ispatı olarak; Ücret Pusulaları, mahkemelerde ve Yargıtay’da en önemli belge niteliğinde kabul edilmektedir. İşçinin imzasını taşıyan ücret hesap pusulası, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde sayılmaktadır.

Ücretlerin Banka kanalı ile ödeniyor olması durumunda;

Özellikle, 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde, personel maaşlarının banka kanalı ile ödeniyor olmasından dolayı “Ücret Hesap Pusulaları” nın imzalatılmasına gerek duyulmadığı görülmektedir. Oysa ki; çalışanlar tarafından banka hesaplarına yatan tutarlar Net ücretleri gösterdiğinden, ücretin hesaplanmasına yönelik detayları kapsamamaktadır. Kanun gereği; bu detaylı hesaplamaların, çalışan tarafından görülüp, onaylanmış olması gerekmektedir.  

Dolayısıyla, ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi ücret hesap pusulası düzenleme ve işçiye verme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Personel ücretleri ister elden, ister banka yoluyla ödensin, ücretin detaylı hesabını gösteren; imzalı ücret hesap pusulası verilmesi zorunludur.

Ücret Hesap Pusulalarının İmzalatılması;

İş Kanunu’nun ilgili 37.maddesinde, ücret hesap pusulalarının, işçiye imzalatılması zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme bulunmayıp, işçiye verilmesi hususunda bir zorunluluktan bahsedilmektedir. İşverenlerin; bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispatlayabilmeleri için; ücret hesap pusulalarını personellerine imzalatmaları ve muhafaza etmeleri yeterli olacaktır kanısındayız.

Değerlendirme Firmalar açısından; ücretlerin bankadan veya nakit ödeniyor olmasına bakılmaksızın, her ay düzenli olarak, çalışan tüm personelden, “Ücret Hesap Pusulaları” nın imzalı biçimde alınması çok büyük önem taşımaktadır. İleride doğabilecek olası anlaşmazlıklarda sunabilmek için, ücretlerin ödendiğine dair en önemli ispat niteliğinde olan bu evrakların, 10 yıl boyunca muhafaza edilmesi gerekmektedir. Ücret Hesap Pusulalarının düzenlenmemesi veya imzalatılmaması durumunda karşılaşılabilecek İdari Para cezaları, uygulama açısından caydırıcı niteliktedir.