Kasa, Ortaklardan Alacaklar ve Emtia, Sabit kıymetlerin düzeltilmesi (7326 Sy. Kanun)

Anıl Sürmeli

Mali Müşavir I MAAT

7326 sayılı Kanun içerisinde, bazı işletme kayıtlarının düzeltilebilmesine dair düzenlemeler yer almaktadır.

Bazı önemli hesaplar üzerinde gerekli düzeltmeler yapabilme imkanı getirilmiştir.

  1. KASA ve ORTAKLARDAN ALACAKLAR: İşletme kayıtlarında yer aldığı halde, işletmede fiilen bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan olan alacakların düzeltilmesi.
  2. EMTİA, MAKİNA/TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR: İşletme kayıtları ile fiili envanterde yer alan farkların düzeltilmesi.

Her iki hesap açısından gerekli düzeltmelerin nasıl yapılması gerektiğini inceleyelim.

 

KASA ve ORTAKLARDAN ALACAKLAR’IN DÜZELTİLMESİ

Mevcut yasa ile; 31.12.2020 tarihli Bilanço üzerinde yer alan ancak işletmelerde fiilen bulunmayan Kasa mevcutları ve işletmenin ana faaliyet konusu dışındaki borç verme işlemleri nedeniyle oluşan ortaklardan alacaklar, vergi dairesine beyan edilmek suretiyle düzeltilebilir.

Beyan edilecek fark üzerinden %3 oranında vergi ödenmesi durumunda, kayıtlarda düzeltme yapılabilecektir. Ödenecek olan vergi, beyanname verme süresi olan 31.08.2021 tarihine kadar ödenmelidir.

 

EMTİA, MAKİNA/TEÇHİZAT ve DEMİRBAŞ KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

İşletmeler açısından iki durum söz konusu olabilir:

1)    İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan kalemler.

  • İlgili emtia ya da sabit kıymetler, bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirilmek suretiyle kayıtlara işlenebilecektir. Envanter listesi bildirimi, ilgili emtia ya da sabit kıymetlerin, firmalar tarafından veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek olan rayiç bedellerini de içermelidir.
  • Firmalar, aktiflerine kaydedecekleri emtia ve sabit kıymetler için ayrı takip edilecek karşılık hesapları açarlar.
  • Emtia için ayrılan karşılıklar; sermayenin unsuru sayılır ve ortaklara dağıtılması durumunda vergilendirilmez.
  • Sabit kıymetler ise envantere kaydedilir. Ayrılan karşılıklar, birikmiş amortisman olarak kabul edilir.
  • Emtia ve sabit kıymetler için beyan edilen tutar üzerinden, tabi olunan KDV oranının yarısı kadar KDV hesaplanır ve KDV 2 beyanı ile beyan edilerek ödenir. Sabit kıymetler için ödenen bu KDV indirim konusu yapılamazken, emtia üzerinden ödenen kdv, hesaplanan kdv’den indirilebilir.

2)    Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan kalemler.

  • İlgili emtialar, aynı türden olan diğer emtialar için uygulanmakta olan kar oranı dikkate alınarak, fatura düzenlenmesi suretiyle kayıtlarda düzeltilir. Her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilir.
  • İlgili sabit kıymetler ise, firmaların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek olan rayiç bedelleri dikkate alınarak faturalandırılır ve kayıtlarda düzeltilir.
  • Ödenmesi gereken KDV, ilk taksidi beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.

 

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

tr@srmconsulting.com