Amortisman hesaplamalarında yapılan değişiklikler (7338 Sayılı Kanun)

Bilindiği üzere, amortisman süreleri, Bakanlık tarafından belirlenmiş olan faydalı ömürlerine göre tespit edilmektedir ve mükelleflere bu alanda bir değişiklik yapma hakkı tanınmamaktadır. İdare tarafından detaylı liste ile belirlenmiş olan faydalı ömür sürelerine göre firmalar amortisman hesaplamalarını gerçekleştirmektedir.

Yeni çıkan 7338 Sayılı Kanun ile, mükelleflere aşağıdaki konularda serbesti tanınmaktadır.

Yeni Makina ve Teçhizat Alımını teşvik eden uygulama;

  • Firmalara, İmalat ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanmak üzere, 31.12.2023 tarihine kadar alacakları yeni Makine ve teçhizatlar için, İdare tarafından açıklanmış olan faydalı ömür sürelerinin yarısını dikkate almak suretiyle amortisman gideri kaydedebilme imkanı tanınmıştır. Böylece firmalar, yeni makine yatırımlarını, daha kısa sürede giderleştirebilme imkanına sahip olacak ve vergisel avantajdan faydalanabileceklerdir. Kanun amacı, sanayi firmalarını yeni makine yatırımları yapmaya teşvik etmektir.

 

Amortisman Giderini belli yıllarda daha az kayıtlamak isteyenler için;

  • Dileyen firmalar, aktiflerine kaydetmiş oldukları ve kullanmaya başladıkları sabit kıymetleri için, yıllık amortisman yerine günlük (kıst) amortisman hesaplayabileceklerdir. Böylece, ilk yıl içerisinde daha az amortisman gideri kaydetmek mümkün olabilir. Tercih edilecek olan yöntem sonradan değiştirilemeyecektir. Özellikle ilk yıl içerisinde, fazla Amortisman gideri kaydetmek istemeyen firmalar için tercih edilebilir.

 

  • Bakanlıkça belirlenen faydalı ömür süreleri, dileyen mükellefler tarafından daha uzun sürede kullanılabilir. Her yıl için aynı nispette olmak ve İdare tarafından belirlenen faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı aşmamak şartıyla mükellefler amortisman sürelerini kendileri belirleyebileceklerdir. Belirlenen faydalı ömür süresi daha sonradan değiştirilmeyecektir. Örneğin, dileyen firmalar, idare tarafından faydalı ömrü 5 yıl olarak belirlenmiş bir sabit kıymet için, en fazla 10 yıla kadar faydalı ömre göre amortisman hesaplayabileceklerdir. Yıllar itibariyle daha düşük amortisman gideri kaydetmek isteyen firmalar için tercih olabilir.

 

Bu uygulamalar, 26.10.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Detaylı açıklamaların tebliğ ile gelmesi beklenmektedir.

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]