Covid-19 Salgının etkilerinin azaltılması hakkında 7244 sayılı Kanun yayımlandı.

Yasanın içerisinde yer alan ve firmalar açısından önemli olduğunu düşündüğümüz konuları sizler için özetlemeye çalıştık;

İşverenler, çalışanlarının İş Sözleşme’lerini 3 ay boyunca feshedemeyecekler.
Çalışanların İş Sözleşmeleri, 17.04.2020 tarihinden 17.07.2020 tarihine kadar 3 ay boyunca feshedilemeyecek. Ahlak ve iyi niyet kuralları ve benzeri durumlarda işverenin fesih hakkı devam etmektedir. Fesih yasağının uygulandığı dönemlerde, işveren çalışanını ücretsiz izne tabi tutabilecektir. Fesih yasağının süresini 6 aya kadar uzatmak, Cumhurbaşkanı yetkisindedir.

Ücretsiz İzin nakit ücret desteği
Yukarıda belirtilen fesih yasağı süresi içerisinde, ücretsiz izin verilen işçilere ve 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış, ancak işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, İşsizlik Fonundan her gün için 39,24 TL (aylık 1.177,20 TL) nakdi ücret desteği verilecektir. Ödemelerden binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır. 

Kısa Çalışma Ödeneği hızlandırıldı
Kısa Çalışma Ödeneği, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden, işverenin beyanına göre çalışana ödenecek, hatalı bilgi tespit edilmesi durumunda, ödenmiş olan ücretler, faizi ile işverenden tahsil edilecektir.

Kar Dağıtımı Sınırlandırıldı
Sermaye Şirketlerinde (Ltd. ve A.Ş.), 30 Eylül 2020 tarihine kadar; sadece 2019 yılı Dönem Net Karının %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecektir. Bunun dışında, Geçmiş Yıllar Karları ve serbest olan yedek akçeler dağıtılamayacaktır. Bu yasa evvelinde, Genel Kurul tarafından 2019 yılına ilişkin; Kar Payı dağıtım kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa ya da kısmi olarak yapılmışsa, 2019 yılı dönem net karının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler, 30 Eylül 2020 tarihinden sonra yapılabilecektir. 

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında 3 aylık ertelemeler
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle uzatılmaktadır. Cumhurbaşkanı, bu süreyi üç aya kadar daha uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Yıllık İlan/Reklam Vergileri ile Çevre Temizlik Vergileri alınmayacak İşletmeler
Covid-19 nedeniyle, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden, bu döneme isabet eden İlan ve Reklam Vergileri ile Çevre Temizlik Vergileri alınmayacaktır.  

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Covid-19 gerekçesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin alınması kaydıyla; 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle; “5746 sayılı Kanun” ve “4691 sayılı Kanun” kapsamında yürütülen faaliyetler, belirlenen merkezler dışında da yapılabilecektir. İndirim, istisna, destek ve teşvikler aynen uygulanmaya devam edecektir. 

Seyahat Acenteleri Aidatı ve Belgenin Devredilebilmesi
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine ödenmekte olan yıllık aidat 2020 yılında ödenmeyecektir. Ayrıca, İşletme Belgesi, başka bir tüzel kişiye devredilebilecektir. Devir eden tüzel kişiliğe 3 yıl boyunca yeniden İşletme Belgesi verilmeyecektir.  

Bu uygulamaların dışında aşağıda özetle belirtilen konular da ilgili yasanın içeriğindedir.

– Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 ay boyunca ertelenmiştir.  
– Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]