İşverenlere sağlanan bazı destek ve teşviklerin süreleri uzatıldı.

Aşağıda belirtilen desteklerin süreleri konusunda, 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan çeşitli Karar’lar ile  uygulama sürelerinde ek süreler belirlenmiştir.

Normalleşme Desteği

Desteğin uygulama süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, destek kapsamındaki yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Buna göre, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle, işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik

İlgili teşvikten yararlanma süresi, 31.12.2022 tarihine kadar yani 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Buna göre, 31/12/2022 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, işverenlerce işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin çalışmamış olmaları, aynı döneme ilişkin yeni başlayacakları işyerinde çalışan sayısının ortalamasına ilave olmaları ve geçici 10 uncu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden ödenecek sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İlave istihdam teşvikleri

Yürürlükte olan diğer birçok ilave istihdama ilişkin teşvik uygulamalarının tarihleri de 31.12.2022 yılına kadar uzatılmıştır.

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

TR@srmconsulting.com

 

Makaleler

Kar Dağıtımı Stopaj oranı %10’a indirildi, bu ne anlama gelmektedir?

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan bir Karar ile, mevcutta %15 olan kar dağıtım stopaj oranı, %10’a indirilmiştir. Şirketler, dönem sonları faaliyetleri neticesinde elde etmiş oldukları karlarını,  şirket ortaklarına dağıtabilmektedirler. Bu dağıtım esnasında, dağıtılabilir Kar üzerinden %15 (yeni hali ile %10) oranında stopaj hesaplanmakta ve bu tutar şirketler tarafından vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Bu […]

Vergi ve Prim borçların yapılandırılması (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun kapsamında öne çıkan konulardan biri, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayan maddelerdir. Kanun içeriğinde; Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması Dava safhasında bulunan (kesinleşmemiş) borçların yeniden yapılandırılması İnceleme, tarhiyat ve uzlaşma safhasında bulunan borçların yeniden yapılandırılması konuları ayrı maddelerde ele alınmıştır. Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. […]

Gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi imkanı (7326 Sy. Kanun)

7326 sayılı Kanun içerisinde yer alan ve şirketler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz diğer bir konu; şirket aktifinde yer alan taşınmazların ve amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesine imkan getirilmesidir. En son, Mayıs 2018 tarihinde çıkan bir kanun ile, firmalara aktiflerinde duran taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmişti. Haziran 2021 tarihinde ilgili kanun kapsamında, yeniden bu hak firmalara […]